?

Log in

No account? Create an account
Hogarth judge

February 2018

S M T W T F S
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tags

Powered by LiveJournal.com
Hogarth judge

An Nørrene Uìnd ynnan t-Sól

Strifinn an Nørrene Uìnd 'gan Sólan, ym-b'hvilce yr an starcasta, ma'ar cuèmm faranda ynne còta uàrma ycleiþinn. Vadainney sóm æ, sóm gierde farandan ath førtaga an còta-sa, þet'n hettes starcara als elleren.

Atum blása an Nørrene Uìnd also saor sóm cythean, men sá myckene blásathan, an meir proisèinder halda an faranda an còta-sa ynneirse, yn vinge sóm vinge øfvergaf an Nørrene Uìnd an profaidh-sa.

Atum scín an t-Sól go uàrmas, yn snebbes fortág an faranda an còta-sa. Yn sá-deles þuìngeas an Nørrene Uìnd ath cenne, sóm fydd an t-Sól starcastan.


/'striː,vn ə 'nør,ənə wɪnd gɘn su:lɘn, ɪm 'θʷɪl,kɘɾ ɘ 'stαr,kəstɘ, ma:ɾ kʷɛm 'fa:,ʀɘndɘ ɪnɘ 'ko:,tɘ 'war,m ɘ'kle:,δən. 'va:den,e: sʌm e: sʌm 'jɛɾ,də 'fa:,ʀəndən ɘ fʌɾ'tagɘn 'ko:tɘ,sa, δɛtn hɛtɘs 'stαrkɘ'rɘ als ɛlɘɾɘn.

α:tʊm blɔ:sən nør,ənə wɪnd 'αlt,so sø:r sʌm ,kɪ'θαn, men sɔ 'mɪk ə,nə 'blɔ:sə ,hαn, ə me:r pɾə'ʃendɽ 'hαl,dən 'fa:,ʀəndən 'ko:tə,sə 'inɽsə, ən viŋə sʌm viŋə øvɽ'gav ɘ 'nør,ənə wɪnd ən 'pru:vɪ,sa

α:tʊm ʃi:n ən tsu:l gə warməs, ən snebəs fʌr'tɔ:g ən 'fa:,ʀəndən 'ko:tə,sə. ən 'sɔde,lɪz θwɪŋəs a 'nør,ənə wɪnd ə kenə sʌm fɪδ ən tsu:l 'stαr,kəstən/

Comments